تقویم آزمون اس ای تی

تقویم آزمون اس ای تی سال 2020- 2021 برای داوطلبان آزمون اس ای تی طبق تاریخ های اعلام شده توسط موسسه کالج برد تهیه شده است. با توجه به تقویم آزمون اس ای تی تاریخ های ثبت نام و آزمون خود را انتخاب کرده و ثبت نام خود را شروع کنید.

تاریخ پایان تغییرات در ثبت نام تاریخ پایان ثبت نام آزمون ثبت نام زودهنگام آزمون SAT Subject آزمون SAT  تاریخ آزمون
28 مرداد 99_

august 18 2020

10 مرداد 99_

july 31 2020

 25 تیر 99_

july 15 2020

در دسترس است  وجود دارد  8 شهریور 99_

august 29 2020

25 شهریور 99_

september 15 2020

5 شهریور 99_

august 26 2020

_ در دسترس نیست وجود دارد  5 مهر 99_ september 26 2020
1 مهر 99_

september 20 2020

14 شهریور 99_

september 4 2020

29 مرداد 99_

august 19 2020

در دسترس است وجود دارد 12 مهر 99_ october 3 2020
_ _ _ در دسترس است  وجود ندارد 17 آبان 99-november 7 2020
4 آذر 99_

november 24 2020

15 آبان 99_

november 5 2020

30 مهر 99_

october21 2020

در دسترس است وجود دارد

15 آذر 99_

december 5 2020

12 اسفند 99_

march 2 2021

24 بهمن 99_

february 12 2021

8 بهمن 99_

january 27 2021

در دسترس نیست وجود دارد 23اسفند99_

march 13 2021

7 اردیبهشت 1400-

april 27 2021

19 فروردین 1400_

april 8 2021

4 فروردین 1400_

march 24 2021

در دسترس است وجود دارد

8 اردیبهشت 1400_

may 8 2021

_ _ _ در دسترس است وجود ندارد 15 خرداد 1400_

june 5 2021

keyboard_arrow_up